قابل توجه کسانی که نیاز به گواهی حضور در همایش دارند