چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
یکسان بودن گواهینامه مقالات حضوری و غیر حضوری
1398/01/21

بر اساس جلسه نهم شورای سیاستگذاری همایش، با توجه به محدود بودن ثبت نام حضوری و درخواست شما پژوهشگران عزیز مبنی بر عدم توانایی حضور در این همایش دو روزه، برای کلیه مقالات پذیرفته شده توسط دبیرخانه همایش که بصورت حضوری یا غیرحضوری ثبت نام کنند، گواهینامه یکسان صادر خواهد شد و تفاوتی با یکدیگر ندارد.

 

لازم به توضیح است در گواهینامه صادر شده مقالات، حضور یا عدم حضور نویسنده درج نخواهد شد. در صورت نیاز نویسنده، پس از درخواست ایشان گواهی حضور بصورت مجزا صادر خواهد شد.